• slide_alg_02.png
 • slide_alg_01.png
 • slide_alg_03.png
 • slide_alg_04.png

Verkoop- levering- betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van IJsselstreek Dakbedekkingen te IJsselstein gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nr. 30192085.

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1: Aanbiedingen.

 1. Al onze aanbiedingen, mondeling of schriftelijk zijn geheel vrijblijvend. Na acceptatie en schriftelijke bevestiging zijn wij gebonden aan onze aanbieding. Iedere aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders overeen gekomen.
 2. Prijsverhogingen welke door de wet worden opgelegd mogen te allen tijde aan cliënt worden doorberekend. Cliënt heeft in dat geval geen recht op ontbinding.
 3. Met betrekking tot bedrijven geldt dat prijsverhogingen bijv. ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen, altijd mogen worden doorberekend aan de cliënt.
 4. Omdat wij onder andere sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kunnen wij geen garantie geven op de afgesproken levertijd en/of voltooiing van onze werkzaamheden. Bij overschrijding van de oorspronkelijke leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.
 5. Tenzij anders overeengekomen zijn al onze prijzen exclusief b.t.w.
 6. Meer of minderwerk en/of wijzigingen in de opdracht zullen worden doorberekend ook indien zij niet schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. In de aanbieding wordt tenzij anders vastgesteld ervan uitgegaan dat de ondergrond waarop de dakbedekking moet worden aangebracht in goede staat verkeerd. Mocht de ondergrond zich niet in goede staat bevinden wordt dit tegen meerprijs gerepareerd. Indien hiermee niet akkoord gegaan wordt vervalt alle garantie en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de daardoor ontstane schade. De levertijd wordt hierdoor automatisch verlengd met de tijd die nodig is om de ondergrond te repareren.
 8. Onder levertijd wordt in dit artikel mede verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk klaar moet zijn.
 9. Al onze aanbiedingen zijn persoons of bedrijfs gericht en mogen niet aan derden ter inzage worden afgegeven.

Artikel 2: Betalingen.

 1. De betalingen dienen als volgt plaats te vinden: 40% voor aanvang werkzaamheden en 60% binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders is overeengekomen en op de factuur vermeld. Dit alleen indien het op de opdrachtbevestiging is aangegeven.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn houden wij ons het recht voor het te betalen bedrag te vermeerderen met 2% rente per maand.
 3. Bij niet tijdige betaling stellen wij de cliënt automatisch in gebreke. Alle door ons gemaakte kosten zoals incassokosten, gerechtelijke, buitengerechtelijke en inschakeling van een advocaat zijn volledig voor rekening van cliënt. Hiervoor geldt een minimumbedrag van € 300,00. Dit is ook van toepassing in geval van faillissement of surseance van betaling.

Artikel 3: Eigendom.

 1. Tot aan het tijdstip van volledige vergoeding van openstaande bedragen blijven de geleverde goederen ons eigendom. Cliënt is niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden en/of te gebruiken. Na volledige betaling zijn de geleverde goederen volledig voor risico van de cliënt.
 2. Bij niet of niet tijdige betaling hebben wij het recht de reeds afgeleverde goederen bij cliënt terug te halen. Cliënt dient daartoe zijn volledige medewerking te verlenen. Alle gemaakte onkosten komen volledig op rekening van cliënt.

Artikel 4: Garantie.

 1. Op de door onze geleverde goederen en uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld.
 2. De garantie bepaald dat wij alle lekkages die gedurende de garantieperiode ontstaan ten gevolge van het feit dat de kwaliteit van het materiaal niet goed blijkt te zijn of dat het materiaal niet op de juiste wijze is aangebracht voor onze rekening zullen herstellen zodra wij hiertoe een verzoek hebben ontvangen.
 3. Elke aanspraak van waarneembare gebreken vervalt indien er niet binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk gereclameerd is.
 4. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd of vervangen.
 5. Reclame schort de verplichtingen van de cliënt niet op.
 6. Uitgesloten van garantie zijn: beschadigingen ontstaan door onvoorziene mechanische of gewelddadige oorzaken, aardbevingen, storm of andere gevallen van die het gevolg zijn van natuurgeweld. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid hoger dan 22 meter per seconde. Beschadigingen die het gevolg zijn van overheidshandelingen en daden van molest. Beschadigingen ontstaan door het verlies van samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie. Bij onjuist gebruik en in geval van een grinddak het belopen daarvan. De garantiebepalingen vervallen eveneens indien na bewerking wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd.
 7. Het nakomen van de garantiebepalingen geldt als enige en algehele schadevergoeding, elke verdere aansprakelijkheid hetzij door directe of indirecte schade, kosten en belangen, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5: Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Verder wordt onder overmacht begrepen: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. Bij overmacht behouden wij ons het recht voor om de termijn van aflevering der goederen of de uitvoering van de werkzaamheden met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder in een der gevallen gehouden zijn tot betaling en schadevergoeding.

Artikel 6: Reclame.

 1. Reclames dienen, indien het werk naar oordeel van cliënt niet juist is uitgevoerd en/of indien door ons beschadigingen aan het bewerkte object zijn aangebracht c.q. veroorzaakt, binnen 1 maand na de oplevering schriftelijk te worden ingediend. Wordt niet binnen de gestelde tijd gereclameerd dan vervalt het recht tot reclame.

Artikel 7: Aansprakelijkheid.

 1. Met betrekking tot anderen dan particulieren zijn wij op generlei wijze aansprakelijk behoudens beroep op garantie jegens cliënt of derden voor gebreken aan de door onze uitgevoerde werken of verkochte goederen.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade door brand of ontploffing aan roerende of onroerende goederen of aan personen ontstaan ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met werkzaamheden die door ons verricht worden.
 3. Met betrekking tot particulieren zijn wij slechts verantwoordelijk voor schade en tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mocht worden verlangd. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de kostprijs van de aannemingssom of de koopsom.
 4. Voor zowel particulieren als anderen geldt: in geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


Artikel 8: Ontbinding.

 1. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de cliënt niet of tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, De cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat. De cliënt een vennootschap is en deze wordt ontbonden. In alle bovenstaande gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn.

Artikel 9: Inkoopvoorwaarden.

 1. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onze verkoop- leverings- betalings- en uitvoeringsvoorwaarden.
 2. Indien het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met deze voorwaarden, is het in onze voorwaarden bepaalde bindend.

Artikel 10: Geschillen.

 1. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen ons en onze cliënten kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.

IJsselstreek Dakbedekkingen

A. van Hattem.

 

Advies

Vakwerk

Garantie

Erkend leerbedrijf

erkend leerbedrijf

Bel mij terug

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer